Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


Aluze 3/2011 - Recenze

Umělecké dílo vynořené z paměti

Róbert Gál: Na křídlech, Agnomie.

Praha, Agite – Fra 2010.

 09_recenze.pdf

 

Robert Gál: Na křídlech, Agnomie

 

Dva nejnovější texty původem slovenského autora Róberta Gála, žijícího v Praze, přeložil do češtiny Ladislav Šerý. Gál je originální spisovatel, jehož předcházející knihy – EpigraffitiZnaky a príznaky – jsou považovány za díla filozofických aforismů. Ačkoliv jsou v úvodním slovu texty Na křídlech Agnomie odlišeny od děl předešlých označením „experimentální novela“, aforistický ráz se v nich neztrácí. Naopak experimentování se slovy v textu Na křídlech s principem aforismu úzce souvisí. V jeho rámci může totiž autor úderně rozvinout své reflexe o skutečnosti i lidském vnímání skutečnosti, které získávají podobu výroků, jež odkrývají povahu vnímaného, které jako by bylo zaklesnuto do napětí paradoxních protiv. V Gálových textech se setkáváme s pevným propojením filozofie a poezie.

Na křídlech Agnomie jsou ojedinělými záznamy tvůrčího vztahu autora ke skutečnosti, minulosti a literatuře, která sama stojí u Gála realitě naroveň, přičemž tento vztah je naplňován prostřednictvím slov a odhalovaných spojitostí mezi nimi. Novela Na křídlech je rozdělena do tří částí: „Křivolákání“, „Klíčování“ a „Pointománie“. Hlavní název napovídá, z jaké perspektivy se dívá na zažitou realitu mluvčí Gálových básní v próze, jež na sebe velice volně navazují. Autor jakoby se nechal soustředěně unášet proudem vzpomínek, úvah a představ formulovaných do slov a po určité chvíli se zastavil, zarazil o významové zauzlení svého vyjádření, jež takto objevuje a snaží se exaktně rozšířit, jakoby vyhloubit jeho význam.

Slovenský název knihy zní Krídlovanie. Oproti českému názvu zachovává procesuálnost, která je vlastní všem názvům tří oddílů knihy a také jejímu obsahu. Gál tvoří nová slova, se slovy zachází, slovy bohatě tvoří. „Každé pojmenování je přejmenování.“ (s. 53) Slova se u něj „dějí“ až do té míry, že vznikají novotvary. Autor zkouší, jak by zněla slova, která by vyjadřovala význam tak, jak on jej zakouší. Dává tak život významům novým, jež zatím nedostaly svůj výraz. Význam vznikajícího slova mění zažitou formu slova s ním souvisejícího. Příkladem může být třeba slovo „erupcionalita“ (s. 62), které se v novele Na křídlech objevuje v souvislosti s úvahou o popudech v nitru. Neologismus vzniká zřejmě na pozadí slova emocionalita, s nímž sdílí část jeho formy. Význam v Gálově textech pozměňuje formu.

Český překlad slovenského názvu osvětluje jiný aspekt textu. Jednotlivé aforistické úryvky působí jako od sebe izolované vhledy do skutečnosti. Pohyb na křídlech dovoluje zaznamenat určitý jev pouze do té chvíle, než se letí dál či jiným směrem. Přechody mezi jednotlivými sekvencemi textu jsou někdy náhlé, jindy na sebe úryvky navazují plynuleji. Krátké fragmentární texty v novele Na křídlech, oddělené od sebe mezerami a rozmanitým dílčím rozčleněním, se podobají deníkovým zápiskům, nacházíme dokonce záznamy snů, a zároveň vypovídají filozoficky legitimně o světě a způsobu jeho zachycování člověkem.

Část první – „Křivolákání“ – kriticky naráží na náklonnost lidské bytosti upravovat si povahu reality podle vlastních potřeb, a potom ji v důsledku toho křivě nahlížet. Člověk – paradoxně – křiví skutečnost tím, že jí vnucuje řád. Autor se v tomto směru dotýká i problematiky fenomenologické, když se zamýšlí nad metodami moderní vědy: „Co testuje lakmus? K tomu či onomu zabarvení zkoumajícího papírku ekvivalentní vlastnost zkoumaného, nebo vlastnost lakmusu, kterou je jeho schopnost, tak či onak (v závislosti na projevu zkoumaného) zabarvit papírek, který onu vlastnost zkoumá?“ (s. 38) V obou textech Gál nechává slova, aby si souvislosti mezi sebou mohla najít sama. Dává tak skrze literaturu a jejího čtenáře skutečnosti možnost projevit se ve vší své složitosti a též nesmyslnosti. Již zde se ohlašuje negnomické zaměření druhé novely, které odmítá odosobněné a frázovité pojetí skutečnosti a tvorby: „Permanentní dirigování vývoje ve formě rodičovského varování. Když tohle, tak tamto: dívej se a uvidíš! Uměle vyhotovená kauzalita přikázaného, které jako by bylo třeba neustále poposunovat. Nemoci se toho dotknout, a přece to někam posouvat už jako důkaz pravosti vlastní představy o tom.“ (s. 131)

Složitost a nejednoznačnost skutečnosti se projevuje v aforismech navazujících na filozofii Friedricha Nietzscheho, s jehož díly jsou obeznámeni mluvčí obou knih, čímž jsou tyto knihy též propojeny. Vypravěč má studium Nietzscheho filozofie spojeno s lavičkou v Jeruzalémě, kde pravidelně jeho knihy čítával. Maximou této inspirace může být například věta z oddílu „Pointománie“: „[A]by pohyb tam byl zároveň pohybem odtamtud […] Být neustále ve středu, jako by nebyl začátek, neustále začínat, jakoby nikdy nebyl konec.“ (s. 103) Základním rysem takového pohybu je obousměrnost, jež se odehrává v jednu a tutéž chvíli: „Jde tu o záměnu jednoho za druhé, jež se neustále vzájemně zaměňuje.“ (s. 157) Tato obousměrnost dějící se zároveň je charakteristická pro paradoxální napětí Gálových textů: „Pospojovat se do nikdy nespojeného?“ (s. 35) Nebo obdobná otázka: „Jedna krajnost ukrajována druhé?“ (s. 104) Nejprůkazněji se objevuje maxima Gálova uvažování v aforismu z oddílu „Křivolákání“: „‚Nevstoupíš do oblasti Hyda,‘ praví Hyde Jekyllovi. / ‚Nevstoupíš do oblasti Jekylla,‘ praví Jekyll Hydovi.“ (s. 33) Nietzsche rozrušoval hranice mezi dobrem a zlem. Odmítal dualistické uvažování metafyziky. Gál se také věnuje otázce hranice mezi dobrem a zlem, přitakáním a odmítáním, objektivitou a subjektivitou.

Vzájemné podmiňování protiv, jež se v sobě navzájem rozplývají, vede mluvčího Gálových textů k úvahám nad principem tautologie, který souvisí s kruhovými výklady skutečnosti.  Důležité je, že fiktivním autorem motta novely Agnomie je František Drtikol. Když vypravěč Agnomie uvažuje o všudypřítomné subjektivitě v kruhovém pohybu, vysvítá, že by chtěl tento kruhový pohyb opustit, protože zavání banálností: „Kruh je vždy jednostranný, vždy podle směru, kterým se točí […] Odpíchnout se od kteréhokoli bodu kruhu je sice možné, ale úplně náhodné to není. Stačí pochopit zákonitosti těchto banálností a jak nám to pomůže se posunout!“ (s. 147) Opuštění kruhové jednostrannosti totiž přímo souvisí s možnostmi literární tvorby. Nechce kroužit „ano, nebo ne“ po směru kruhu, ale touží dostat se do středu, zakusit plnost prožívaného. V tomto směru je Gálovo dílo prosto nihilismu.

Předpokladem uměleckého díla je Gálovi paměť a jedním z jeho hlavních témat je čas a minulost. Novely Na křídlechAgnomie nejsou součástí jedné knihy pouze z praktických důvodů. Jsou spolu vnitřně provázány jak metodou tvorby, tak i společnými motivy. Metodu autorovy tvorby s motivy jeho dvou knih spojuje akt vzpomínání. Ve srovnání s dílem Na křídlech je Agnomie souvislým textem, jakousi extází slov. V obou novelách se však vzpomíná a evokace minulého utváří myšlenkový materiál obou knih. V Agnomii jsou to zkušenosti a zážitky ze zemí, kde pobýval – Německo, USA, Izrael, Česká republika a Slovensko. Mnohdy se téma filozofické úvahy vynoří právě ze vzpomínaného příběhu, kdy vypravěči utkví nějaký detail z minulosti, který hlouběji rozvine. Na aktu vzpomínání jsou založeny obě knihy. Do vzpomínek můžeme zařadit i několikeré zápisky snů, které se taktéž objevují v obou textech. Sám autor vzpomínky a sny ztotožňuje: „[V]zpomínky a sny jsou jedno a to samé.“ (s. 134)

To, že spisovatel čerpá v autobiograficky laděném díle z vlastních vzpomínek a prožitků, je samozřejmé. Gál však tuto skutečnost výslovně tematizuje, čímž se částečně stává jejím teoretikem. Jeho reflexe o podmíněnosti paměti, slova a skutečnosti jsou velice zajímavé: „Paměť vždy celá, až do chvíle vybavování z ní. Tehdy přicházejí na řadu všechna ta slova, důmyslně pospojovaná do řetězce souvislostí, jež souhrnně označujeme jako skutečnost. Skutečnost, jež je souhrnným obrazem celistvosti, jež jako celistvost existuje právě jen v paměti, protože bez ní by jediným jejím opodstatněním byla její vlastní prchavost, jež je nezachytitelná.“ (s. 60) Mluvčí Gálovy knihy pochybuje o možnosti vzpomínky věrně reprodukovat, spíše se kloní k názoru, že paměť je znovu konstruována. Umělecké dílo by zase nemělo být jen reprodukcí skutečnosti, nýbrž mělo by ji produkovat.

Róbert Gál je ve svých experimentálních novelách věrný jejich vypravěčskému hlasu. Svým psaním opravdu tvoří novou skutečnost – umělecké dílo, které je navíc neobvykle objevné a myšlenkově i výrazově bohaté.

 

Barbora Bártová


 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker